O nama

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH NOVA ZANIMANJA SARAJEVO

Osnivanjem Ustanove za obrazovanje odraslih, težimo kreiranju platforme za pokretanje novih obrazovnih programa, kako bi omogućili prilagođavanje obrazovnih programa potrebama stanovništva i poslodavaca u Kantonu Sarajevo, ali i šire. Na taj način ispunili bi se preduvjeti za stručno osposobljavanje, sticanje neformalnog i formalnog obrazovanja (kroz dokvalifikaciju i prekvalifikaciju) te time zadržavanje pa čak i povećanje broja radnih mjesta u Kantonu Sarajevo.

U okviru svojih aktivnosti, Ustanova je uspostavila saradnju sa pojedinim institucijama u Kantonu Sarajevo koje su već prepoznale interes za sufinansiranje obrazovanja odraslih, a kao primjer su Općina Centar Sarajevo koja je odmah nakon saznanja za Javni konkurs o upisu prve generacije polaznika zaključila ugovor o obrazovanju za određeni broj polaznika za sticanje srednjeg obrazovanja IV stepena, kao i određeni broj polaznika za prekvalifikaciju iz postojećeg u drugo zanimanje, i to za nezaposlene polaznike koji su lošeg imovinskog stanja, odnosno bez ikakvih novčanih primanja.

ciljevi

Pored Općine Centar kao veoma važan poslovni partner ove Ustanove je i Federalni zavod za zapošljavanje i JU “Služba za zapošljavanje” KS koje su u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih KS, prepoznali interes da nezaposleni radnici koji su prijavljeni u JU “Službi za zapošljavanje” KS, mogu završiti početne obuke za obavljanje poslova iz svih oblasti, a kao primjer ukazuju se i uspješno provođenje obuke za rad diplomiranih pravnika u trajanju od 4 mjeseca za koje su Federalni Zavod i JU “Služba za zapošljavanje” KS osigurali troškove izvođenja edukacije koju sprovodi, pa je do sada već prijavljen veći broj kandidata koji su upućeni od strane JU “Službe za zapošljavanje” KS, a sve u cilju sticanja početnih znanja i vještina za obavljanje pravnih poslova.

Potrebno je napomenuti da je Ustanova stekla veoma dobru saradnju i sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvom za boračka pitanja KS, Fondom za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Udruženjima građana iz oblasti boračko-invalidske zaštite čiji su organi već iskazali interes za finansiranje troškova edukacije svojih članova iz raznih oblasti, a sve u cilju stvaranja uvjeta za njihovo radno angažovanje, kao i dr. institucijama iz oblasti zapošljavanja.

Rješenjem o upisu u Registar organizatora obrazovanja odraslih broj 11/04-38-8720-4/18 od 10.12.2018. godine od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Ustanova za obrazovanje odraslih „Nova zanimanja“ upisana je u Registar organizatora obrazovanja odraslih pod rednim brojem 20. na strani 20. sa sjedištem u ulici Hamdije Kreševljakovića 18.

Rješenjem općinskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-18-006052 od 21.12.2018. godine, izvršena je registracija Ustanove za obrazovanje odraslih „Nova zanimanja“ Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 18, MBS: 65-05-0034-18, JIB: 420259780005.